Privacyverklaring Kinderkleertjes

DevMobile, de ontwikkelaar van deze app, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring is opgesteld volgens het AVG privacyverklaringmodel van veiliginternetten.nl

Over deze app

Kinderkleertjes is een onafhankelijke iPhone en iPad App ontwikkeld door DevMobile, met goedkeuring van kleertjes.com. Kinderkleertjes is niet in opdracht van, noch door kleertjes.com ontwikkeld of gepubliceerd. Het bestellen en afrekenen van artikelen vindt plaats op de kleertjes.com website via een veilige HTTPS verbinding in Safari. De artikelen worden via kleertjes.com uitgeleverd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DevMobile verwerkt een aantal persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij vinden de veiligheid van je gegevens en je privacy belangrijk. DevMobile verwerkt een paar persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de app, of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We hebben ons best gedaan zo weinig mogelijk persoonsgegevens te verwerken, slechts wat nodig is voor een correcte werking van de app.

Zoeken en bladeren in het productassortiment doe je met de app. Het uiteindelijke bestellen van artikelen vindt plaats op de kleertjes.com website waar de in-app webbrowser naartoe linkt.

De app verwerkt de volgende gegevens:

Alle overige persoonsgegevens die te maken hebben met je kleertjes.com account, worden niet door DevMobile verwerkt maar door kleertjes.com aangezien de app voor bestellingen en account pagina's doorlinkt naar de kleertjes.com website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De app heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via feedback@devmobile.nl en vermeld daarbij het installatieID van de app. Dit vind je in de app vindt bij account -> over deze app -> feedback@devmobile.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

DevMobile neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen geen gegevens van je aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (wij maken gebruik van webhostingdiensten van Webstekker, Microsoft Azure en MongoDB Atlas op servers in de EU), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. DevMobile blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De voorkeuren mbt de pushnotificaties van de app worden opgeslagen zoals we eerder beschreven. Op plekken in de app waar je doorklikt naar de kleertjes.com website, en op plekken waar je inlogt op de kleertjes.com website, wordt door kleertjes.com gebruikt gemaakt van cookies en verwijzen we je naar de privacyverklaring van kleertjes.com.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DevMobile en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

De volgende gegevens kun je zelf wijzigen in de app: je favorietenlijst. Je pushnotificaties kun je aan- en uitzetten in de iOS instellingen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar feedback@devmobile.nl en vermeld daarbij het installatieID van de app. Dit vind je in de app vindt bij account -> over deze app -> feedback@devmobile.nl .

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via feedback@devmobile.nl

Contactgegevens

DevMobile
Goeman Borgesiuslaan 77
3515 ET Utrecht
+31840038837
www.devmobile.nl
feedback@devmobile.nl